Podmínky užití webových aplikací a webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní Fanmix.eu (dále jen „webové rozhraní“)

E-mailová adresa: [email protected]

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní užíváte některou z webových aplikací umístěnou na webovém rozhraní (dále jen „webová aplikace“) či zda pouze webové rozhraní navštívíte, je nutné řídit se a dodržovat tyto Podmínky užití webových aplikací a webového rozhraní (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní. Podmínky jsou zveřejněny na webovém rozhraní a potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s nimi seznámili a souhlasíte s nimi. Užití všech funkčních součástí webového rozhraní za dodržení těchto Podmínek je Vaším svobodným rozhodnutím.

1. Užití webových aplikací

Na webovém rozhraní je přehledně uveden seznam webových aplikací, jejichž užití Vám umožňujeme. Účel a obsah webových aplikací vyplývá již ze samotných názvů webových aplikací.

1.1. Jaké jsou náklady na užití webových aplikací?

Užití webových aplikací je bezplatné. Pro využití webových aplikací je nutné využít síť internet. Náklady vzniklé při použití sítě internet (tj. náklady na internetové připojení) hradíte sami.

1.2. Jak vstoupíte do webových aplikací a jak budete postupovat při jejich užití?

Do Vámi vybrané webové aplikace vstoupíte pomocí pole „Pokračovat“.

Některé webové aplikace Vás po vstupu přesměrují na webovou stránku sociální sítě Facebook. Takové webové aplikace vyžadují Vaše přihlášení do Vašeho uživatelského profilu na sociální sítí Facebook (dále jen „Váš FB profil“) a následné povolení automatického stažení základních údajů z Vašeho FB profilu webovou aplikací.Za základní údaje z Vašeho FB profilu jsou pro účely těchto Podmínek vždy považovány Váš profilový obrázek, jméno, příjmení a pohlaví. Bez povolení automatického stažení základních údajů z Vašeho FB profilu nebudete moci dále pokračovat v užití takové webové aplikace.

Některé webové aplikace mohou požadovat i povolení automatického stažení dalších údajů z Vašeho FB profilu webovou aplikací . Za další údaje z Vašeho FB profilu jsou pro účely těchto Podmínek považovány počet přátel, Vaše e-mailová adresa, seznam přátel používajících webové aplikace a Vaše datum narození. Povolení automatického stažení dalších údajů z Vašeho FB profilu však není povinné, můžete jej odmítnout a pokračovat v dalším užití webové aplikace .

Informace o jednotlivých výše uvedených technických krocích a rovněž i o dalších technických krocích vedoucích k celkovému užití aplikace jsou uvedeny na webovém rozhraní v průběhu užívání aplikace.

1.3. Jak můžete naložit s výsledky získanými užitím webových aplikací?

Jak naložíte s výsledky získanými na základě užití webových aplikací (tj. zda seznámíte s těmito výsledky další osobu, zda na základě těchto výsledků učiníte nějaké rozhodnutí či na něm založíte své další chování) je Vaší volbou.

Webové aplikace umožňují zobrazovat výsledky jejich užití na Vašem FB profilu.

Berete na vědomí, že neneseme žádnou odpovědnost za to, jakým způsobem s výsledky získanými užitím webových aplikací naložíte .

2. Ochrana osobních údajů

Při užití webových aplikací nám poskytujete některé Vaše osobní údaje (základní a další údaje z Vašeho FB profilu). Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Povolením automatického stažení základních a dalších údajů z Vašeho FB profilu webovou aplikací a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům , a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

2.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa.

Další údaje , které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní užíváte webovou aplikaci nebo ne.

2.2. Jak využíváme osobní a další údaje?

Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a webových aplikací a rovněž k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Povolením stažení základních a dalších údajů z Vašeho FB profilu webovou aplikací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

2.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

2.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice.

3. Google Analytics, Google AdSense a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a rovněž službu Google AdSense, poskytované společností Google, Inc. (dále jen "Google").

3.1. Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

3.2. Co je služba Google AdSense?

Služba Google AdSense je služba zprostředkovávající reklamu provozovaná společností Google. Umožňuje zobrazit relevantní reklamu na webovém rozhraní tak, aby tato reklama co nejvíce souvisela s obsahem webového rozhraní. Kliknutím na reklamní odkaz umístěný na webovém rozhraní poskytujete společnosti Google údaj o účinnosti reklamy na webovém rozhraní.

3.3. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní, s výjimkou možného zobrazení výsledků užití webových aplikací na Vašem FB profilu.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

4.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

5.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů (zejména tedy na webové stránky sociální sítě Facebook a na webové stránky www.youtube.com).

5.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

5.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 6. 2020.